Novice/obvestila

Zapisnik 2. redne seje KS Cirkovce

0 Komentarji
1269
4-11-2014

KS Cirkovce                                                                                                              
Cirkovce 11, 3320 Velenje

MO Velenje
Titov trg 1, 3320 Velenje

Zapisnik 2. redne seje

Seja je potekala 3.11.2014 ob 19. uri v prostorih KS Cirkovce.
PRISOTNI ČLANI SVETA: Brigita Verboten , Pavla Špegel , Silvo Venta , Peter Jeromelj , Dani Avbreht , Aleš Britovšek , Robert Kotnik in predstavnik MO Velenje Bojan Prelovšek 

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika prejšnje seje
  2. zimska služba
  3. obdarovanje starejših krajanov
  4. obdarovanje predšolskih in šolskih otrok ( dedek mraz )
  5. slika KS Cirkovce (postavitev,….)
  6. prošnja za denarno pomoč
  7. zaključek za stari in novi svet KS
  8. razno

1.      Prebral se je zapisnik prejšnje seje. Na zapisnik ni bilo pripomb.

 2.      Glede pluženja krajevnih cest Avbreht Dani predlaga Grobelnik Stanka.
Sklep: Člani sveta poskrbijo za  srečanje z g.Grobelnik Stankotom in če bo dogovor za obe stranki sprejemljiv, se podpiše pogodba. Aleš Britovšek doda, da je v primeru, da nas zima preseneti, pripravljen »priskočiti« na pomoč Britovšek Branko.

 3.      KS Cirkovce bo ob koncu leta obdarila starejše krajanke in krajane stare 70 in več let, ki jih je v KS trenutno 28.
Sklep: Za nakup daril poskrbi Brigita, člani pa se dogovorijo, da se za obisk starejših razdelijo v tri skupine. Obisk in obdarovanje bodo opravili do konca novembra.

4.      Prav tako bo KS sodelovala pri organizaciji srečanja otrok z Dedkom mrazom v OŠ Cirkovce.
Sklep: Svet KS Cirkovce sklene, da ob tej priložnosti kupi darilo za otroke v vrednosti od 100€ - 130€.

 5.      V prostorih KS ja slika vasi Cirkovc, ki jo je potrebno postaviti na primerno mesto.
Sklep:  Brigita se zaveže, da bo priskrbela pano na katerega se bo slika pritrdila. Za lokacijo postavitve slike pa se je potrebno dogovoriti z družino Britovšek Branka .

 6.      Na svet KS Cirkovce je prispela prošnja Zveze borcev Škale, za finančno pomoč pri njihovem delovanju.
Sklep: Člani sveta odločijo, da se  Zvezi borcev Škale, nakaže 60€ za pomoč pri njihovem delovanju.

 7.      V decembru se organizira zaključek za stari in novi svet KS.
Sklep: Izbran je datum 12.12.2014 na lokaciji gostišče Volk Plešivec. Za vabila poskrbi Pavla Špegel.

8.      Razno
Brigita opozori, da se na nedavno asfaltirani cesti Cirkovce – Hrastovec, pojavljajo že prva posedanja. Prav tako izpostavi problem na novo asfaltirane ceste proti Grobelnik Francu, ki je ožja, kot je bila bred sanacijo in vozila vozijo praktično po muldi. Odtočni jaški so ne zaščiteni
- g. Prelovšek je izjavil, da bo obvestil pristojne in organiziral ogled cestišča. Poskrbel  bo tudi za zamenjavo razbitega ogledala na ovinku Cirkovce – Hrastovec.

Izpostavi se problem odseka ceste pri Rednak Viktorju – Sedovniku.Zemlja ob cesti, (rob) se pomika na cestišče, kar predstavlja vedno večjo oviro za vozila. Dogovora o sanaciji ni prišlo.

Na željo nekaterih krajanov, naj bi se odstranil lesen kozolec ob cesti pri Brileju, ki ovira preglednost križišča.
- g. Prelovšek pripomni, da je najbolje, da zaradi morebitnih nesoglasij zadevo preveril inšpektor za promet, ta pa potem odločil ali je odstranitev potrebna.

O brunarici v KS je potekal pogovor
-   brunarica z okolico in igrišče so last vseh krajanov, torej na razpolago vsem krajanom.
Sklep: Vsak krajan ima pravico enkrat letno koristiti prostore brezplačno, glede ostalih pogojev koriščenja brune, pa bo svet določil na naslednji seji.
-          za ključe brunarice je odgovoren Britovšek Aleš
-          Peter Jeromelj je zadolžen za vzdrževalna dela okoli brunarice in v njej
-          opravi se popis drobnega inventarja (Robi Kotnik, Silvo Venta, Pavla Špegel)

Stekel je tudi pogovor o ansamblu in datumu za  krajevni praznik. Večina udeležencev sveta KS je izrazila željo, da bi bil krajevni praznik na soboto in po 15. (po plači), vendar je zaradi zasedenosti ansambla predviden datum 12.7.2014. O tej temi bodo člani podrobneje razpravljali na naslednji redni seji.

Seja se je zaključila ob 20.40
Cirkovce, 3.11.2014
Zapisala: Pavla Špegel                                                     
Predsednica sveta KS Cirkovce: Brigita Verboten

0.0
Zadnja posodobitev: 30 april 2015 10:57
Sorodne Novice: Krajevni praznik KS Cirkovce 2015 Zapisnik 3. redne seje Zapisnik 1. konstutativne seje KS Cirkovce
redna seja

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..