Naša kronika

V jesenskem delu leta 2016 planiramo več zanimivih dogodkov in predavanj, na katere bomo povabili vse meščane in meščanke naše mestne četrti.

V pretečenem obdobju leta 2016 smo kljub slabemu vremenu v mesecu aprilu uspešno izvedli očiščevalno akcijo in očistili meje naše mestne četrti. S ponosom lahko ugotovimo, da ni bilo prav veliko dela, saj je naša mestna četrt zelo dobro vzdrževana in je ekološka ozaveščenost naših meščanov in meščank na zavidljivem nivoju.

Prav tako smo v prostorih mestne četrti v mesecu aprilu organizirali predstavitev društva HOSPIC. Predstavitev je bila zelo dobrodošla, saj je njihovo poslanstvo z vso subtilnostjo prisluhniti fizičnim, psihosocialnim in duhovnim potrebam bolnikov in njihovih svojcev,. Njihova vizija je svet, v katerem so posamezniki in družine, ki se soočajo s procesom umiranja, smrtjo in žalovanjem, deležni najboljše možne pomoči, kar jim človeštvo lahko nudi.

Na področju infrastrukture pa smo ponosni na lani dokončano Jenkovo cesto in veseli, da smo v proračun mestne občine uspeli uvrstiti sanacijo Šlandrove ceste, saj v sedanjem stanju ni zagotovljena varnost pešcev, še posebej otrok, kip o tej cesti dnevno odhajajo v šolo. Dogovorili smo tudi zamenjavo razsvetljave na Šercerjevi ulici, saj dosedanja razsvetljava moti stanovalce in jim sveti v bivalne prostore. Dogovarjamo se tudi za sanacijo strehe avtobusne postaje na Tomšičevi cesti, ki propada. Prav tako pa smo dali pobudo za ureditev razsvetljave med Vojkovo cesto in samskim domom . Dobili smo zagotovilo, da bodo strokovnjaki zadevo pregledali in pričeli z aktivnostmi- verjetno še letos

Želimo si tudi ureditve parkirnih prostorov med t.i. zgornjo namo in blokom 55, ki je neurejeno in ni niti asfaltirano, pobudo za ureditev smo posredovali pristojnim na občni.
V osnutek občinskega Okoljevarstvenega plana pa smo predlagali protihrupno in protiprašno ureditev Tomčiščeve ceste in v ta namen predlagali postavitev ležečih ovir predvsem v delu prehodov za pešce .Ta ukrep bi v veliki meri zmanjšal hrup in onesnaževanje vzdolž ceste in prispeval k varnejšim prehodom ceste. Predlagali smo tudi zasaditev zvočno hrupne zelene bariere, kar bi močno omililo hrup, zadržalo izpušne pline. Ta cesta namreč poteka po gusto naseljenih stanovanjskih objektih.

Predlagali smo tudi da se zelenici med Glasbeno šolo, CSŠ in obema osnovnima šolama poda vsebina in se zgradi medgeneracijski park mladih- stičišče mladih z aktualnimi vsebinami.

Imamo pa tudi želje, ki so skupne nam in stanovalcem Kersnikove 1, kjer se nahajamo. Skupaj si prizadevamo za ureditev parkirnih prostorov, saj obstoječi ne dosegajo potreb po urejenem parkiranju. V tem bloku namreč deluje tudi banka , mi in vsa našteta društva in organizacije in je parkirnih prostorov daleč premalo.

Skupaj s društvom za pomoč odvisnikom ŠENT in hišnim svetom Kersnikove 1 si prizadevamo , da bi to društvo pridobilo prostore, ki jih za svojo dejavnost po zakonu potrebujejo. Naši prostori daleč ne zadostijo vsem pogojem, ki so za izvajanje njihove dejavnosti predpisani.

Nalog in želja je še mnogo, naštela sem samo nekaj najbolj vročih v danem obdobju. Na koncu bi rada povabila vse meščane in meščanke naše mestne četrti, da nas obiščejo večkrat in nam posredujejo svoje ideje za izboljšanje življenja in dela vseh v naši mestni četrti. Uradne ure so vsako sredo od 17. do 19. ure. Veseli bomo vsake pobude, ki jo bomo skupaj poskušali uresničiti. saj si vsi skupaj želimo še izboljšati našo že sicer tako lepo urejeno mestno četrt.

Ob tem moram pohvaliti pristojne na Mestni občini Velenje, ki imjo za naše pobude posluh in z njimi odlično sodeljujemo.

Večje pridobitve v infrastrukturi

V letu 2016 je bila izvedena prepotrebna rekonstrukcija dela Jenkove ceste (od mosta reke Pake do križišča s Tomšičevo cesto)

V Letu 2017 smo bili še posebej ponosni na sanacijo Šlandrove ceste, ki sedaj zagotavlja varnost pešcev, še posebej otrokom, ki po tej poti hodijo v šolo.

Izvedena je bila prepotrebna sanacija ulične razsvetljave na Šercerjevi cesti in na novo urejena razsvetljava med Vojkovo cesto in samskim domom.

Na Kersnikovi cesti je bila opravljena sanacija toplovodne napeljave.

Veseli smo povečanja varnosti prometa Tomšičeve ceste z osvetlitvijo vseh prehodov za pešce, ki so obarvani modro, kar ponoči še posebej dobro označuje prehode. Opravljena je bila tudi zamenjava strehe na avtobusnem postajališču..

Ponosni smo na izgradnjo športnega parka *PUMP TRACK* na delu zelenice med Šolskim centrom in Glasbeno šolo. Park omogoča mladini in otrokom sproščujočo rekreacijo.

Izvedena je tudi dolgo pričakovana prenova Bračičeve, Zidanškove in Jurčičeve ceste.

Veseli smo tudi rekonstrukcije kolesarske poti in pločnika na Kidričevi cesti ter obnove dela cestišča in parkirnih prostorov na Jenkovi cesti.

veseli smo pričetka gradnje varovanih stanovanj za starejše oziroma invalidne osebe.

Ostali pomembnejši dogodkI

Ponosni smo, da smo predali v uporabo meščanom in meščankam naše Mestne četrti zunanji defribrillator, ki je nameščen na pročelju trgovine Tržnica. Sredstva so bila zbrana z donacijami naših meščanov, podjetij in organizacij, ki delujejo na našem področju.

Izvedli smo javno predstavitev delovanja društva HOSPIC. Njihova dejavnost je pomoč svojcem ob smrti bližnjega.

Izvedli smo javno predavanje dr. Aleksandre Žuber na temo aktivnega staranja. Predavanje je bilo zelo dobro sprejeto, saj je naša mestna četrt po starostni strukturi najstarejša četrt v naši občini.