Hitri kontakt

Krajevna skupnost Šalek
03/ xxx xxx
salek(at)ks-velenje.si

Novice  

zapisnik

0 Komentarji
142
01 mar 2023

 zapisnik 2. seje

ZAPISNIK

 

2. seje sveta KS Šalek, ki je bila 9.2.2023 ob 18 uri v prostorih sejne sobe OŠ Šalek.

 

PRISOTNI ČLANI SVETA: Mujaga Ahmetović, Vladimir Šmon, Branko Smagaj, Melita Krk, Magdalena Solar, Lazo Popržen, Marjana Švent, Ivan Jakop

ODSOTEN: Primož Šaberl

OSTALI VABLJENI: ga.Breda Kolar(TD Šalek

 

DNEVNI RED:

1.    Pregled zapisnika 1.seje sveta KS Šalek

2.    Poročilo inventurne komisije

3.    Komisija za modro cono

4.    Prireditev – pokop pusta

5.    Razno

*Predlog programa dela sveta KS

 

Prisotni dnevni red potrdijo.

AD 1

 

Seja je sklepčna, zapisnik prve seje se je potrdil soglasno .

g. Vladimir Šmon predlaga , da se v bodoče seje snemajo.

 

AD 2

 

Predsednik inventurne komisije Lazo Popržen je podal poročilo o poteku popisa osnovnih sredstev.

V poročilu je navedeno, da se nekaj sredstev nahaja v gasilskem domu Šalek, novoletni okraski pa so skladiščeni v osnovni šoli Šalek.

 

Prenosni računalnik uporablja podpredsednik sveta KS, Smagaj Branko.

 

Pripombe predsednika inventurne komisije:

 

-      na nobenem od osnovnih sredstev ni inventurne številke

-      osnovna sredstva, ki so shranjena v gasilskem domu ne more uporabljati nekdo drug, ampak morajo biti shranjena in na voljo v uporabo za potrebe krajevne skupnosti.

-      zakaj inventurna komisija ni bila imenovana na 1.seji

 

        G.Ahmetović je pojasnil, da so v teku pogovori o selitvi prostorov KS v prostore OŠ Šalek. O izidu pogajanj in končne odločitve bomo sklep o izvedbi selitve sprejeli na seji sveta KS.

        Do napake glede imenovanja inventurne komisije je prišlo, ker g.Ahmetović  še ni prejel dopisa s

        strani MO Velenje  .

        SKLEP : Glede inventurnih številk prosimo za pomoč finančno službo MO Velenje, da se osnovna

         sredstva oštevilčijo .

       Predlog je bil soglasno potrjen.

  AD 3

  Modra cona

Projekt nadaljujemo tudi v tem mandatu in upamo, da ga ob pomoči vseh deležnikov realiziramo v čim krajšem času

                Imenovana je nova komisija, v sestavi :

       Primož Šaberl

       Ivan Jakob

       Mujaga Ahmetović

         Pri projektu sodelujejo po potrebi tudi ostali člani sveta.

      

        SKLEP

            Potrdi se predlagana delovna skupina in upošteva se predlog o sodelovanju članov sveta.

 Predsednik Mujaga Ahmetović v imenu KS Šalek predlaga upravnikom stanovanjskih zgradb, da  se  skliče sestanek v sestavi upravnikov in predstavnikov blokovskega dela stanovalcev kot koristnikov zemljišč v lasti MOV in etažnih lastnikov. Predstavniki MOV vabljeni na ta sestanek udeležencem predstavijo projekt koriščenja parkirnih mest in politiko odnosa do lastnikov garažnih boksov glede na podpisane pogodbe ob postavitvi boksov na omenjeni zemljišči.

 AD 4

Prireditev – pokop pusta Pepija

             Predsednica Turističnega društva Šalek, ga. Breda Kolar se je zahvalila za povabilo in se zahvalila KS za odlično  sodelovanje  in podporo pri njihovem delu. Predstavila je program dela TD Šalek za leto 2023 in KS povabila k sodelovanju in kot pomoč pri njihovih projektih. V tem trenutku se je osredotočila na prvo skupno akcijo in ta se bo odvijala v sredo 22.02.2023 – pokop pusta Pepija.  Ga. Kolar k sodelovanju povabi tako krajane , člane sveta KS in člane TD. Ob zaključku predstavitve izrazi željo – prošnjo za pomoč pri izvedbi v obliki nabave artiklov za zaključek,

SKLEP

KS bo sodelovala ob tej prireditvi v svojih zmožnostih. Višino sredstev bom lahko ocenili po

 

AD 5

Razno

·        Branko Smagaj je pripravil  predlog zaključnega računa za l.2023 in ga poslal članom sveta v presojo.

Predlog se mora oddati na MO Velenje do 15.2.2023

·        Ureditev  nekategoriziranih cest v Zg.Šaleku  in problematika pluženja v tem delu Šaleka .

G.Goršek je opravil 10 ur čiščenja snega, za kar je predložil poročilo. Znesek pluženja znaša 350  €UR

SKLEP

KS Šalek poravna znesek v treh obrokih preko nabave goriva ( kartica Magna Petrol)

*Aničino  igrišče pri Šalek 82 naj se uredi do konca – postavitev igral, zavarovati igrišče z ograjo zaradi objestne vožnje nekaterih objestnih voznikov

* na kolesarsko pot mimo igrišča postaviti ležečo oviro zaradi vožnje z avtomobili.

Član sveta g. Smagaj poda svoj predlog glede plana dela v tem mandatnem obdobju in izzove prisotne  k razpravi oziroma dopolnitvi

·        Ureditev elektro priključka za potrebe prireditev  pri trgovini Mercator in pri gasilskem domu

·        Ureditev  dela dostopov pri blokih kjer je las MOV

·        Izobraževanje članov sveta KS za upravljanje spletne strani in FB

·        Ureditev prehodov za pešce in kolesarje – osvetlitev in ogledala – prehod pri hiši Zakošek, ki je nepregleden ,

·         v sodelovanju s KS Konovo, se uredi prehod za pešce na Selu (pri OMV)

·        Mesečno dežurstvo– ko bo imela KS  nov prostor s svojim dostopom v šoli, bi imeli 1x mesečno dežurstvo za krajane KS Šalek in sprejemali njihova  mnenja, pripombe in predloge.

Prireditve :

Pokop pusta Pepija – TD Šalek

Čistilna akcija – društva, krajani , MOV

Pohod po mejah KS Šalek  - društva, krajani

Krajevni praznik – društva, krajani, OŠ

Starotrški dan- TD

Druženje ob prihodu jeseni krajani, OŠ

Ličkanje ali druga kmečka opravila

Srečanje starostnikov

Prižig novoletne razsvetljave …….

 

Z MOV v čim krajšem času uskladiti – podpisati pogodbo o sofinanciranju prireditev

·        Prošnjo  za donacijo je v imenu KO Združenja borcev za vrednote NOB podal  Branko Smagaj, v imenu  KO RK Šalek pa Vladimir Šmon.

 

SKLEP

KO ZB  se odobri pomoč v znesku 150€,

KO  RK se odobri pomoč v znesku 100€ .

 

 

Delo sveta KS smo pričeli z velikimi  načrti  in optimizma, katere pa bomo lahko uresničili le s podporo in sodelovanjem krajanov KS Šalek , kot tudi s pomočjo MOV.

Seja  je bila zaključena ob  21.10.

Zapisala:                                                                              Predsednik sveta KS:

Melita Krk                                                                             Mujaga Ahmetović

0.0
Zadnja posodobitev: -/-
Sorodne Novice: zapisnik 1. seje Zapisnik 29.seje
Zapisnik

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..