Obrazci in vloge

Obrazci vlog Mestne občine Velenje

Uradi Mestne občine Velenje so za poenostavitev poslovanja s strankami pripravili obrazce, ki oblikovanje vlog občanom Uradom MO Velenje bistveno olajšajo, saj od vlagatelja zahtevajo točno določene in v postopku potrebne podatke, ki omogočajo hitro in kvalitetno rešitev vloge.
Med spodnjimi obrazci sta na voljo dva tipa obrazcev: PISNI in SPLETNI.

Pisni Wordov obrazec lahko izpolnite in pošljete na elektronski naslov sprejemna@velenje.si.  

Spletna obrazca - Obrazec za pridobitev informacije javnega značaja in Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca v Mestni občini Velenje lahko najdete na portalu e-uprava (e-uprava.gov.si).  

Komunalna problematika

 • vloga za izdajo soglasja za ureditev cestnega priključka na javno cesto  (word obrazec)

 • vloga za izdajo soglasja za postavitev turistične in obvestilne signalizacije ob javni cesti (word obrazec)

 • vloga za izdajo soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavitev prometne siganlizacije v varovalnem pasu prometne površine (word obrazec)

 • vloga za izdajo dovoljenja za prekop, preboj in druga dela na območju prometne površine in njenega varovalnega pasu (word obrazec)

 • vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po javni cesti (word obrazec)

 • vloga za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine  (word obrazec)

 • vloga za izdajo soglasja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu občinskih cest (word obrazec)

 • vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej (word obrazec)

 • vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi prireditve na njej (word obrazec)

 • vloga za izdajo dovoljenja za dovoz z vozili v zaprta območja za promet (word obrazec)

 • vloga za pomoč pri sanaciji plazu (word obrazec)

 • vloga za dodelitev finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč (word obrazec)  

Mirujoči promet, taksi služba

Stanovanjsko področje

 • vloga za dodelitev bivalne enote v najem (word obrazec)

 • vloga za sklenitev aneksa k najemni pogodbi (word obrazec)

 • vloga za odpoved najemnega razmerja (word obrazec)

 • vloga za sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika (word obrazec)

 • vloga za sklenitev najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze ali prenehanju zunaj zakonske skupnosti  (word obrazec)

 • vloga za odkup neprofitnega  stanovanja (word obrazec)

 • predlog za vpis v register upravnikov stavb (word obrazec)

 • vloga za zamenjavo neprofitnega stanovanja (word obrazec)

 • predlog za vpis v register upravnikov stavb (word obrazce)

Obratovanje gostinskih lokalov

 • vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem času, ob raznih priložnostih (word obrazec)

 • vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln (word obrazec)

 • obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata - kmetije  (word obrazec)

 • obrazec za turistično takso MOV (word obrazec)

 • vloga za prijavo občinske takse (word obrazec)

Urejanje prostora in varstvo okolja

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

 • napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (word obrazec)

 • vloga za priznanje začasne 5-letne oprostitve nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (word obrazec)

 • vloga za napoved spremembe lastništva ali uporabnika nepremičnine za odmero nadomestila (word obrazec)

Zdravstvo in sociala

 • vloga za uveljavitev pravice do zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe - Obveščamo vse nezaposlene občane, da je s 1. 1. 2012 Center za socialno delo Velenje (Prešernova 10 -  bivša uprava ERE) prevzel vse postopke za urejanje pravice do zdravstvenega zavarovanja na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 • vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca v Mestni občini Velenje (word obrazec) 

 • vloga za uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje (word obrazec)

Kultura

 • poročilo o izvedbi kulturnega programa v letu 2012 ( obrazec)

 • poročilo o izvedbi kulturnega projekta v letu 2012 ( obrazec)

 • zahtevek za izplačilo sredstev ( obrazec)

Področje mladih

 • poročilo o izvedbi mladinskega projekta ( obrazec)

 • zahtevek za izplačilo sredstev (obrazec)

Ostalo

 • vloga za gostovanje na strežniku Mestne občine Velenje - za fizične osebe  (word obrazec)

 • vloga za gostovanje na strežniku Mestne občine Velenje - za neprofitna društva (word obrazec)

V kolikor svojih želja in zahtev do občine niste našli med zgornjimi obrazci lahko napišite svojo vlogo na naslov:

Mestna občina Velenje 
Vložišče
Titov trg 1
3320 Velenje

v vlogi pa navedite: svoj točen naslov, datum, zadevo oz. predmet vloge in v njej kar se da točno popišite vaš problem, svoj podpis.

Več obrazcev je na Portalu Upravnih Enot

Hitri kontakt

KS Vinska Gora
041 776 485
(Jože Ograjenšek)
vinska.gora(at)siol.net