> >

Sedež: Škale 85 b, 3320 Velenje
Telefon: 03/ (predsednik)
Elektronski naslov:  skale@ks-velenje.si

Davčna številka: SI 48010081
Davčni zavezanec: Ne
Številka podračuna: EZR MOV, IBAN SI56 0133 3645 0858 574 pri Banki Slovenije
Matična številka: 5030722

Devet članski Svet KS Škale - Hrastovec je bil izvoljen na volitvah leta 2022, v naslednji sestavi: 

Petra BEVC, predsednica
Elektronski naslov:  skale@ks-velenje.si
Člani sveta KS Škale-Hrastovec: Brigita Tretjak (podpredsednica),  Marjana PUNGARTNIK-NOVINŠEK, Jože RŽEN, Božidar REPNIK, Zdenko GORIŠEK, Mitja VRABIČ, Rok MIKLAVŽINA, Mitja VRANC.

Krajevna skupnost Škale-Hrastovec je ena izmed 16 (šestnajstih) KS v MO Velenje. Leži na severovzhodu Šaleške doline in meji na KS: Plešivec, Gaberke, Pesje, Staro vas, Konovo in Cirkovce. Po površini je peta največja KS v MO Velenje s površino 8458 m2, razdeljena na tri območja (Škale, Podlubela, Hrastovec), ki so istočasno tudi volilne enote. Po podatkih je v avgustu 2013 imela KS Škale-Hrastovec 1248 prebivalcev, po starostni strukturi so prebivalci KS starejši od povprečja v MO Velenje.
Ljudi v KS Škale-Hrastovec povezuje delovanje 14 (štirinajstih) društev, na katerih delovanje smo Škalčani še posebej ponosni. S svojimi aktivnostmi skrbijo za prepoznavnost naše KS in veseli smo, da je vsak krajan član najmanj enega izmed njih. Društva se aktivno vključujejo v akcije, ki jih organizira svet KS Škale-Hrastovec in tako vsako leto skupaj organiziramo najmanj tri sedaj že tradicionalne prireditve: »Kresovanje na Lubeli«, akcijo »Očistimo KS Škale-Hrastovec« in brezplačno prireditev ob »Dnevu samostojnosti in enotnosti«.
KS Škale-Hrastovec se lahko pohvali tudi z zelo dobro komunalno opremljenostjo v vseh treh naseljih. Poleg izgradnje novega središča KS so od leta 1989 potekale investicije za oskrbo s pitno vodo, prav tako pa je celotna KS priklopljena na kanalizacijsko omrežje in s tem tudi na centralno čistilno napravo. Vse hiše pa imajo tudi možnost ogrevanja z zemeljskim plinom. Tudi glede lokalnih cest Škalčani nimajo veliko pripomb glede njihove urejenosti in vzdrževanja. Izjema je državna cesta R-696, tkz. severna obvoznica, ki je v zelo slabem stanju, glede na število prometa, ki se je v zadnjih letih izrazito povečal. Glede na navedeno je skrajno nevarna tako za udeležence v prometu še posebej pa za pešce, ker nima ustreznega pločnika. Tudi predvidena izgradnja hitre ceste »Tretje razvojne osi«, ki je načrtovana in umeščena v prostor naše KS z sprejetim DPN in ji večina Škalčanov nasprotuje navedenih težav ne bo rešila ampak jih bo še samo poslabšala.

Hitri kontakt

KS Škale-Hrastovec
03/ 589 37 56
skale(at)ks-velenje.si