Hitri kontakt

Krajevna skupnost Šalek
03/ xxx xxx
salek(at)ks-velenje.si

Novice  

3 seja sveta

0 Komentarji
176
01 apr 2023

ZAPISNIK

 

3. seje sveta KS Šalek, ki je bila 23.3.2023 ob 18 uri v prostorih sejne sobe OŠ Šalek.

 

PRISOTNI ČLANI SVETA: Mujaga Ahmetović,   , Melita Krk, Primož Šaberl,

 Lazo Popržen, , Ivan Jakop

ODSOTNI: Branko Smagaj, Vladimir Šmon, Marjana Švent, Magdalena Solar

OSTALI VABLJENI: ga.Bojana Žnider MOV

                                 g. Bojan  Prelovšek MOV - odsoten

 

DNEVNI RED:

1.    Pregled zapisnika 2. seje sveta KS Šalek

2.    Poročilo o izvedbi programa »pokop pusta Pepija«

3.    Čistilna akcija KS Šalek, ki bo 15.04.2023

4.    Potrditev prioritetnih projektov v KS Šalek

5.    Poročilo o delovnem sestanku predsednic in predsednikov KS in MČ

6.    Razno

 

Predsednik pozdravi prisotne in predlaga, da pričnemo s 4.točko dnevnega reda Potrditev prioritetnih projektov v KS Šalek, ki je najobširnejša in bo na vprašanja in predloge odgovarjala ga.Žnider.

 

  AD 1 Potrditev prioritetnih projektov V KS Šalek, za kar je pristojna ga.Žnider iz MOV:

-        Ne kategorizirane ceste Zg.Šalek

-        Škarpa Zg.Šalek

-        Aničino igrišče pri Šalek 82

-        dokončanje klopi in mize pri Šalek 83,86

-        Elektro priključki pri trgovini Mercator in gasilskem domu

-        Stopnice do gradu Šalek

-        Križišče iz Šaleka na Prislanovo cesto (problem živa meja Zakošek)

-        Modra cona

-        Kanalete

 

 

     Ne kategorizirane ceste Zg.Šalek  in  škarpa Zg.Šalek

G.Popržen je predlagal, da se za del ceste ugotovi lastništvo , ostali del ceste, katere lastnik g.Goršek Rafael pa se odkupi in preda v upravljanje MOV.

Predlog ga.Žnider je, da se ustanovi  komisija z g.Gašparjem iz MOV in dveh članov sveta KS Šalek, to sta Lazo Popržen in Mujaga Ahmetović in se opravi ogled.

G.Gašpar ugotovi tudi lastništvo parcele 519.

Predlog je bil soglasno sprejet

      Aničino igrišče pri Šalek 82   

Pojasnilo ga.Žnider: predvidoma bo v naslednjem letu na Aničinem igrišču postavljeno še eno igralo;  ograja zaenkrat ni v načrtu ,se  pa namesti tabla z opozorilom, da se ne postopa pri Šalek 82 z namenom opravljanja toalete.

fitnes naprave so zelo dotrajane; ker pa so še vedno v garanciji se je le-ta uveljavila  in stare se bodo nadomestile z novimi. 

-        KS predlaga.da se na kolesarski poti mimo Aničinega igrišča postavi talna ovira, ker se vozijo z avtomobili

 

      dokončanje klopi in miz pri Šalek 83,86

še enkrat pobuda  KS Šalek, da se uredijo klopi in mize pri vhodih Šalek 83,86

Pripomba Ga.Žnider: na terenu bo narejen ogled

 

     Elektro priključki pri trgovini Mercator in gasilskem domuso potrebni za prireditve  KS za     ozvočenje,  razsvetljavo, itd   

G.Šaberl je opozoril na težavo v lokalu Mercatorja, ki ni vzdrževan in je zelo zanemarjen.

Predlog ga.Žnider, da se ponovno naslovi problematika na lasntika objekta, družbo  Mercator ali ustrezno inšpekcijsko službo.

   Stopnice do gradu Šalek

Pripomba ga.Žnider: stopnice čisti in vzdržuje MOV,glede potrebe za ureditev stopnice opravi skupni     ogled(predstavniki MOV,KS Šalek in Muzej Velenje)

Skalo, ki se je odtrgala pod gradom, poslika g.Šaberl in slike posreduje KS Šalek, da se le-ta odstrani.

 

      Križišče iz Šaleka na Prislanovo cesto (problem živa meja Zakošek)

Predlog KS Šalek je, da se na drugi strani Prislanove ceste postavi ogledalo, za varnejši prehod pešcev s pločnika pri Zakošku .

Pripomba ga.Žnider : KS Šalek odda vlogo za ogledalo g.Robert Sovinek, ustrezna inšpekcijska služba  (MIRVO) naj  poda mnenje glede ustreznosti žive meje pri Zakošku.

Modra cona

Ga.Žnider je pojasnila, da bo MOV pristopila k urejanju modre cone le  v primeru, da k temu pristopijo tudi etažni lastniki, ki imajo v lasti dele zemljišč v Šaleku , na katerem so garaže.

Če sprejme MOV ta zemljišča ta zemljišča v upravljanje, s tem prevzame tudi zimsko in letno vzdrževanje zemljišč. Zemljišče ostane še vedno v lasti etažnih lastnikov.

Pred sklepom Sveta Krajevne skupnosti pa MOV nikakor ne bo pristopila k urejanju modrih con na območju tega dela Šaleka.

Lastniki garaž , ki imajo v lasti garažo na zemljišču etažnih lastnikov,v primeru  vzpostavitve  modrih con ne bi plačali parkirnine za prvi avto , ki bo v garaži, za drugi avto bi plačali drugi abonma letno 45€ , za tretji in vsak nadaljnji avto pa letno  250€ .Tisti, ki garaž nimajo, bi za prvi avto plačali 12€, za drugi avto pa 45€.

Lastniki garaž, ki imajo v lasti garažo na zemljišču v lasti MOV, bi v primeru vzpostavitve modrih con plačali najem za garažo 250€, za drugi avto bi plačali drugi abonma letno 45€, za tretji in vsak naslednji avto pa letno 250€.

Tisti, ki garaž nimajo bi za prvi avto plačali 12€, za drugi pa 45€.

 

     Kanalete

Pri Šalek 90 na promenadi je poškodovana kanaleta in za to poda KS Šalek predlog MOV g.Bojanu Prelovšek za sanacijo.

Ga.Žnider predlaga, da se kanalete sanirajo po potrebi

Vsi predlogi so bili soglasno sprejeti.

Vprašanje g.Popržen : ali bo v Zg.Šaleku  položena optika , in če se bo projekt razsvetljave nadaljeval? Ga.Žnider pojasni, da MOV načrtuje optiko povsod ; za nadaljevanje postavitve razsvetljave pa je potrebno  pridobiti soglasje občanov.

AD 2 Poročilo o izvedbi programa »pokop pusta Pepija«

Prireditev je odlično uspela, KS bo sodelovala še v bodoče. KS je prispevala za kritje stroškov v znesku 134€.

 

AD3 Čistilna akcija KS Šalek, ki bo 15.04.2023

Čistilna akcija bo 15.4.2023 ob 9.uri  pri gasilskem domu Šalek.  Sodelujejo KS Šalek, Gasilsko društvo Šalek, Turistično društvo  , dobrodošli so tudi ostali občani.

Na MOV pri g.Bojanu Prelovšek se naročijo rokavice in vreče.

KS poskrbi za sendviče in vodo.

Za obvestila poskrbi g.Ahmetović in g.Maršnjak iz TD Šalek.

G.Popržen je predlagal, da se plakat napiše posebej za Zg.Šalek, ker ne bodo prišli pred gasilski dom; k njim se pripelje tudi kontejner, vreče, rokavice in sendviče.

 

AD5 Poročilo o delovnem sestanku predsednic in predsednikov KS in MČ

Predsednik je poročal o poteku sestanka, ter načrtih drugih KS;

KS naj bi na leto podale od 3-5 projektov na leto.

Za KS Šalek je prioriteta -kategorizacija cest

                             -modra cona

                             -škarpa v zg.Šaleku

 

 

 

AD6 Razno

 

Od OŠ Šalek smo dobili prošnjo za donacijo finančnih sredstev, ki bi jih namenili pripomočkov gibalno oviranemu učencu,

Predlog v višini 200€ je bil sprejet.

 

Predsednik je predstavil načrtovane odhodke za leto 2023 in finančno stanje na dan 8.3.2023.

Vsem članom se pošlje na e-mail, zadolžena Melita Krk.

Primož Šaberl je predstavil načrt GD Šalek , to je ureditev dokumentacije za gasilski dom in vprašal v imenu GD ali bo KS obdržala prostor v gasilskem domu.

Predsednik je pojasnil, da bo prostore v gasilskem domu obdržalo TD , najemnino v znesku 300€ pa poravna MOV. KS Šalek bo od 16.Junija 2023 dobila v OŠ Šalek.

 

G.Popržen je vprašal, kdo je zadolžen za ureditev za bojnikov za smeti, ki so neurejeni?

Predsednik bo poslikal in z dopisom poslal g.Bojan Prelovšek na MOV.

G.Popržen je tudi predlagal, da se na naslednji sestanek povabi novega predsednika Gasilskega društva Šalek in predlagal, boljše sodelovanje z njimi.

Poudaril je, da mora imeti KS prostor s svojim vhodom ,  kjer se lahko normalno opravljajo dela in naloge članov sveta KS.

 

Predlog g. Jakob Ivan , da se  v bodoče  pred zimsko sezono za pluženje določi plačilo km/h in določi cena.

SKLEP :

Za izobraževanje urejanja spletne strani KS in FB, kontaktira G,Branko Smagaj  g.Kneza  iz MOV.

Predlogi so bili  soglasno sprejeti.

 

Seja se je zaključila ob 20.45

 

Zapisala:                                                                                                 Predsednik:

 

Melita Krk                                                                                          Mujaga Ahmetović

 

 

0.0
Zadnja posodobitev: -/-
seja sveta

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..